Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu. Tiek īstenoti pasākumi, lai
nodrošinātu, ka klientu personas dati pie pārziņiem vienmēr ir drošībā un lai klientu personas datu apstrāde notiktu
atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai.
Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes
nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

1. Personas datu apstrādes Pārzinis: SIA “ Ezis Craft ”, reģ.Nr. 40103958798, jur.adrese. Rīgas iela 9 – 84, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107 (turpmāk arī – Ezis Craft )

2. Piemērojamie tiesību akti: Fizisko personu datu aizsardzības likums, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27.
aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
(Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

3. Kas ir Privātuma politika?

Privātuma politika ir saikne starp Ezis Craft un fizisku personu (turpmāk arī – Lietotājs), kura sazinās ar Ezis Craft un/vai lieto Ezis Craft mājaslapu un/vai sniegtos pakalpojumus.
Ezis Craft ir apņēmies aizsargāt Lietotāja personas datus. Privātuma politika ļauj Lietotājam saprast, kāda
informācija tiek iegūta, kad Lietotājs iesūta Ezis Craft savus datus vai Ezis Craft tos iegūst savā īpašumā citos
veidos, kādēļ Ezis Craft ievāc šos datus un kā tie tiks izmantoti.
Tāpat Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā Ezis Craft vāc, apstrādā, glabā, dzēš un aizsargā Lietotāja
personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Lietotāja personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Lietotājam
pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz Lietotāja personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un
Lietotājam sniegto pakalpojumu.
Ja Ezis Craft atjauninās šo politiku, visas izmaiņas tiks publicētas vizi.lv mājaslapā.
Lai sniegtu Lietotājam labākus un piemērotākus pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu
esošus pakalpojumus, Ezis Craft apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus.

4. Kādiem mērķiem Lietotāja dati tiek ievākti?

Lietotāja personas dati un cita informācija tiek ievākta, lai:

  • piedāvātu un sniegtu atbilstošus pakalpojumus, pārraudzītu darījumus un pasargātu Lietotājus no nelikumīgām vai kaitējošām personu tiešām vai netiešām, apzinātām vai neapzinātām darbībām, apstrādājot informāciju un datus, kas nonāk attiecīgo personu rīcībā;
  • lai apstrādātu jebkurus Lietotāja informācijas pieprasījumus;
  • lai veiktu klientu izpēti, aptaujas un analīzi;
  • lai sniegtu Lietotājam informāciju par Ezis Craft piedāvājumiem, produktiem un pakalpojumiem, ja Lietotājs tam ir piekritis.

5. Kādus Lietotāja datus apstrādā Ezis Craft?

Vārds, uzvārds, korespondences adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;
Bankas dati, ja tādi sniegti;
Dati, kurus Klients pats paziņo Ezis Craft;
Lietotāja IP adreses informācija;
Sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati);
U.c. personas dati, atkarībā no Klientam sniegtā pakalpojuma veida.
Šī informācija tiek turēta Ezis Craft serveros, kas atrodas drošā infrastruktūrā.
Kad Lietotājs saskaras ar Ezis Craft pakalpojumiem, Ezis Craft serveri uztur unikālu darbības žurnālu
Lietotāja drošībai, kas glabā noteiktu administratīvu un datu plūsmas informāciju, tai skaitā: • IP adreses; • piekļuves
laikus; • piekļuves datumus; • lapas, kas iepriekš apmeklētas; • izmantojamā valoda; • programmatūras kļūdu atskaite pēc
izmantojamās pārlūka programmas. Šī informācija ir svarīga, lai nodrošinātu pakalpojuma kvalitāti.
Personīgā informācija netiek ievākta bez Lietotāja piekrišanas.
Lietotāju dati netiks nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, taču, ja gadījumā šāda
nepieciešamība radīsies, Lietotāja dati varēs tikt nodoti tikai tādām valstīm, kas nodrošina tādu pašu fizisko personu datu
aizsardzības līmeni, kādu nodrošina Eiropas Savienība.

6. Kādus līdzekļus Ezis Craft izmanto datu ievākšanai un apstrādei?

Ezis Craft var automātiski ievākt iepriekš minētos datus un saņemt personas datus, kurus Lietotājs norāda,
izmantojot pakalpojumus, vai citādi sazinoties un mijiedarbojoties ar mājaslapu. Ezis Craft arī var saņemt personīgo
informāciju no citiem pakalpojumu sniedzējiem tiešsaistē. Tāpat arī Ezis Craft var piesaistīt trešo personu
pakalpojumu sniedzējus, lai nodrošinātu tehnisko atbalstu pakalpojuma sniegšanā. Ezis Craft ir pieejama
informācija, ko Lietotājs ir sniedzis šiem pakalpojuma sniedzējiem un trešo personu e-komercijas pakalpojumu
sniedzējiem, ievērojot visas privātuma politikas normas.

7. Kāds ir Lietotāju personas datu apstrādes pamats?

Lietotāja personīga piekrišana – Lietotājs, kā personas datu subjekts, aizpildot pieteikuma un/vai kontaktu formas, pats
dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Tāpat Lietotājs piekrīt datu apstrādei tiešā
mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus (šo piekrišanu Lietotājs, protams, var atsaukt).
Lietotāja piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot Ezis Craft apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Lietotāja piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta tieši un
nepārprotami. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas
kanālus ar Ezis Craft . Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē
apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
Pakalpojuma sniegšana – lai Ezis Craft varētu sniegt Lietotājam kvalitatīvus pakalpojumus, Ezis Craft
jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti no Lietotāja Ezis Craft mājaslapā.
Leģitīmas intereses – ievērojot Ezis Craft intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta
sniegšana Lietotājam, Ezis Craft ir tiesības apstrādāt Lietotāja personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi
nepieciešams un pietiekams šajā Privātuma politikā norādītājiem nolūkiem. Par Ezis Craft leģitīmajām interesēm ir
uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu tirgveidību, kā rezultātā Lietotājam tiek izteikti jauni un/ vai individuāli
Ezis Craft pakalpojumu piedāvājumi.
Juridisko pienākumu izpilde – Ezis Craft ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā
arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.

8. Lietotāju datu atklāšanas izņēmumi

Ezis Craft ir tiesības izpaust personas datus tikai normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

9. Kas ir sīkdatnes (cookies)?

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs apmeklējat mūsu
mājaslapu. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni,
kas atpazīst attiecīgo sīkdatni. Sīkdatnes tostarp ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās
apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūs personiski
identificētu.
Ezis Craft var izmantot sīkdatnes kā līdzekli informācijas iegūšanai no tīmekļa servera iepriekšminētajiem
mērķiem, sekojot Lietotāja vietnes izmantošanai. Ja Lietotājs turpina izmantot mājaslapu, Lietotājs piekrīt Ezis Craft sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes satur informāciju, kas tiek pārsūtīta uz Lietotāja datora cietā diska. Tie palīdz
Ezis Craft uzlabot mājaslapu un nodrošināt labāku un personalizētāku pakalpojumu.
Iegūtos datus izmanto Ezis Craft mājaslapas uzturētājs un Google, kas iegūst anonīmus datus un tie netiek sasaistīti
ne ar konkrētu personu, ne ar konkrētu IP adresi. Google Analytics datu drošību apliecina ISO 27001 sertifikāts un ASV
un ES privātuma vairoga regulējums. Sīkāk par to var lasīt šeit: https://support.google.com/analytics/topic/2919631
Ja Lietotājs vēlas izdzēst visus datorā jau saglabātās sīkdatnes vai pārtraukt sīkdatnes, kuri seko Lietotāja darbības
veidiem mājaslapā, Lietotājs to varat izdarīt, dzēšot esošās sīkdatnes un / vai mainot pārlūkprogrammas konfidencialitātes
iestatījumus, lai bloķētu sīkdatnes (process, kā tas tiek darīts, atšķiras no pārlūka uz pārlūku).
Vairāk informācijas par to, kā to izdarīt, apmeklējot mājaslapu www.allaboutcookies.org.

10. Lietotāju personu datu glabāšanas ilgums

Ezis Craft apstrādās Lietotāja personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: a) kamēr Lietotājs
izmanto pakalpojumu; b) personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas
Savienības normatīvajiem aktiem; c) cik tas ir nepieciešams Ezis Craft leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;
d) kamēr nav atsaukta Lietotāja piekrišana personas datu apstrādei.

11. Kādi ir drošības nosacījumi?

Izmantojot Ezis Craft pakalpojumus vai sazinoties ar Ezis Craft , Lietotājs piekrīt Ezis Craft pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un nosacījumiem.
Ezis Craft nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personas datus
no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Ezis Craft
pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās
atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.
Ezis Craft rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Ezis Craft vārdā un uzdevumā apstrādā
Lietotāja personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības
pasākumus, lai Lietotāja personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Ezis Craft deleģējumam un normatīvo aktu
prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt Ezis Craft rīcībā esošos personas datus saviem nolūkiem.
Ezis Craft neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu,
ja tas nav atkarīgs no Ezis Craft , piemēram, Lietotājs pats izpaudis savus personas datus trešajām personām.
Lietotāja personas datu apdraudēšanas gadījumā Ezis Craft paziņos par to Lietotājam.
Tāpat Ezis Craft par informācijas/datu apstrādes drošības incidentiem vai iespējamiem incidentiem bez nepamatotas
kavēšanās 72 stundu laikā no brīža, kad pārkāpums tam kļuvis zināms, par datu/informācijas drošības pārkāpumu ziņo
iestādēm un iesaistītajām fiziskajām personām, kā to paredz piemērojamie normatīvie akti un/vai Eiropas Savienības
likumi, izņemot, ja saskaņā ar pārskatatbildības principu Ezis Craft spēj uzskatāmi parādīt, ka personas datu
aizsardzības pārkāpums, visticamāk, nerada risku fizisku personu tiesībām un brīvībām.
Ezis Craft glabā visu personīgo informāciju, ko saņem no Lietotāja, aizsargātā datu bāzē, daļu no datiem šifrējot,
kuru savienojums ir aizsargāts.

12. Kādas ir Lietotāja tiesības?

Vērsties pie Ezis Craft , lai saņemtu Ezis Craft rīcībā esošo personas datu kopiju.
Labot visus Ezis Craft rīcībā esošos personas datus par sevi,
Lietotājam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no Ezis Craft ir saņēmušas informāciju par šo Lietotāju. Ezis Craft nesniegs Lietotājam informāciju par valsts
institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums
aizliedz šādas ziņas izpaust.
Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem
tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).
Lietotājam ir tiesības uz savu personas datu pārnesamību.
Vērsties pie Ezis Craft vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv)
sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi.
Saziņā ar Ezis Craft iespējams izmantot epastu info@ezis.lv
Ar visiem informācijas drošības sistēmas jautājumiem un informācijas/datu drošības jautājumiem, kas nav atrunāti šajā
Politikā, jāvēršas VIZI.LV (info@vizi.lv)